RODO i polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy ul. Pogodna 1, tel.: 74 852 40 41, mail: mzec@mzec.swidnica.pl.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji usług.

3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane osób fizycznych, korzystających z usług MZEC, niezbędne do realizacji usług.

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5. Źródłem danych osobowych jest usługobiorca.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.

Zgłoś awarię
Skip to content