Aktualności

18 Wrz
Rekordowe ceny uprawnień do emisji

Po kwietniowym szczycie, pierwsze miesiące wakacji były okresem powolnego spadku cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Obecnie cena uprawnień osiągnęła niebotyczną granicę 30 euro za tonę CO2.
Taka sytuacja w realiach produkcji związanej z węglem musi skutkować wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła. Do końca roku jednak świdniczanom nie grożą żadne podwyżki, bo MZEC kupował swoje uprawnienia w dobrym momencie po niemal dwukrotnie niższej cenie.
Europejski system handlu uprawnieniami do emisji polega najpierw na wprowadzeniu limitu łącznych emisji niektórych gazów cieplarnianych emitowanych przez instalacje objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje spadają.
W ramach wyznaczonego limitu firmy otrzymują lub kupują uprawnienia do emisji, którymi mogą handlować zgodnie ze swoimi potrzebami. Mogą też kupować ograniczone ilości międzynarodowych jednostek emisji pochodzących z projektów mających na celu ograniczenie zużycia energii na całym świecie. Ograniczenie całkowitej liczby dostępnych uprawnień do emisji gwarantuje, że mają one pewną wartość.
Co roku każde przedsiębiorstwo musi umorzyć liczbę przydziałów wystarczającą na pokrycie jego całkowitych emisji. W przeciwnym wypadku nakładane są wysokie grzywny. Jeżeli przedsiębiorstwo zmniejszy swoje emisje, może zatrzymać dodatkowe uprawnienia w celu pokrycia swoich potrzeb w przyszłości albo sprzedać je innemu przedsiębiorstwu, któremu tych uprawnień zabrakło. System ma na celu presję ekonomiczną na przedsiębiorców mającą doprowadzić do obniżenia emisji.

13 Lip
Początek i koniec sezonu grzewczego

Nie istnieje określony termin, w którym włączane i wyłączane jest centralne ogrzewanie. Jednak początek sezonu grzewczego przypada najczęściej na przełom października i listopada, a jego zakończenie na pierwsze tygodnie wiosny, czyli koniec marca lub początek kwietnia.

Ministerstwo Gospodarki definiuje sezon grzewczy jako okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

Z kolei Minister Infrastruktury w rozporządzeniu wskazał temperaturę, która powinna być utrzymywana w budynkach mieszkalnych. W pokojach jest to 20 stopni C, a w łazienkach 24 stopnie C. Wytyczne podane w tym rozporządzeniu można traktować jedynie jako podpowiedź, ponieważ nie jest ono wiążące dla spółdzielni mieszkaniowych.
Z naszego punktu widzenia, rozpoczęcie i zakończenie dostaw ciepła do naszych odbiorców następuje zawsze na wniosek spółdzielni albo zarządców wspólnot mieszkaniowych.

13 Lip
Do końca października składamy wnioski o wymianę domowego kotła

GMINA MIASTO ŚWIDNICA działająca jako Lider w partnerstwie z wybranymi gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielenie grantów dla mieszkańców Świdnicy w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020),  Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.

Osobami uprawnionymi do skorzystania z dofinansowania są osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).

Termin naboru wniosków od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 317 r.  tel. 74 856 28 80 od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00. Uzyskają tam Państwo informacje dotyczące naboru i pomoc  w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Uwaga! O wyborze wniosków do dofinansowania nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej www.wymianakotlow.pl,

Zgłoś awarię
Skip to content