Świadectwa oszczędności

214 tys. zł zaoszczędził Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy dzięki kilku wykonanym zadaniom inwestycyjnym. To zaowocowało uzyskaniem tzw. białych certyfikatów, czyli świadectw potwierdzających zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

DSC_8463

Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Obowiązek ich uzyskania narzuca przedsiębiorstwo energetycznym ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej. Niepozyskanie świadectw wiąże się z koniecznością wniesienia przez przedsiębiorstwo opłaty zastępczej wynoszącej 1 proc. kwoty przychodu ze sprzedaży ciepła. Opłata zastępcza jest składową ceny ciepła, czyli ma bezpośredni wpływ na wzrost ceny ciepła dla odbiorców.

Wykonane przez MZEC inwestycje, które pozwoliły mu na uzyskanie białych certyfikatów, to: wymiana izolacji sieci magistrali napowietrznej DN-600 na odcinku ponad 400 metrów, modernizacja przyłącza ciepłowniczego do Zespołu Szkół Mechanicznych, wymiana silnika i sposobu regulacji parametrów pracy pompy obiegowej PO3 z zastosowaniem falownika oraz wymiana urządzeń potrzeb własnych kotła K-2 typu WR25, tj. wymiana wentylatora wyciągu spalin oraz jego napędu o zmiennym zapotrzebowaniu mocy – silnika i układu regulacji wydajności, z zastosowaniem falowników. Pozyskane z tego tytułu oszczędności stanowią wartość 214 tys. zł. Dzięki realizacji tych zadań nasza ciepłownia uzyskała oszczędność energii, która wprost przekłada się na obniżenie ceny ciepła, jak również świadectwa efektywności zwalniające z opłaty zastępczej.

W efekcie, po rozstrzygnięciu przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przetargu dotyczącego świadectw efektywności energetycznej, na liście ofert wybranych znalazły się wszystkie oferty złożone przez świdnicki MZEC.